Obrazac za evidenciju poslovnih partnera

Naziv firme (pun naziv): Preduzeće za trgovinu,usluge,zastupanje inostranih firmi,uvoz-izvoz I
transport roba “Termoelektro Trade” d.o.o.
Naziv firme (skraćeni naziv): Termoelektro Trade d.o.o.
Porez na Dodatnu Vrjednost broj (PDV) : 600457120003
Matični broj ( ID ) : 4600457120003
Šifra djelatnosti: 46.62
Ovlašćeno lice/a: Mara Stjepanović,Stojan Vranjković
Obveznik PDV-a: DA
Broj tekućeg računa: 5620048157754619
Naziv banke: NLB Banka a.d. Banja Luka
E-mail: stojan.vranjkovic@termoelektrotrade.com
Web adresa: www.termoelektrotrade.com
Telefon: 066/804 454
Fax: 049/232 581

SJEDIŠTE
Mjesto i poštanski broj: Brčko Distrikt, 76100
Ulica i broj: Bulevar mira br .2